Klimatet, energin och det moderna samhället, 7.5 hp


Höstterminen 2022, 50%, Campus, Dagtid

Anmälan på antagning.se »

Startdatum: 31 oktober 2022

Slutdatum: 16 januari 2023

Sista ansökningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-19503 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (67%) – Högskoleprov (33%)

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Om kursen

På vilka sätt kan samhället minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt anpassa sig till ett förändrat klimat? Hur kan världens allt mer svårtillgängliga resurser fördelas på ett rättvist sätt? Hur kan olika tekniska och sociala innovationer inom klimat- och energiområdet bidra till en omställning till ett hållbart samhälle?

Kursen behandlar två av vår tids stora ödesfrågor: klimatförändringarna och energiförsörjningen. Gästföreläsningar och diskussioner behandlar frågor rörande växthuseffekten, klimatvariationer i tid och rum, metoder för klimatforskning och olika faktorer som påverkar klimatet. Vidare diskuteras olika energislags betydelse för det moderna samhället och dess historiska utveckling. Som en del av detta granskas möjligheterna till och konsekvenserna av en omställning från fossila till förnybara energikällor. I samband med detta ges en orientering i energisystem och energisäkerhet och begrepp som Peak Oil, rekyleffekter och kolbudget introduceras.

Kursen gör även en ansats att belysa kontroverser kring forskning och politik. Vikt läggs på att förstå grundläggande antaganden och koncept som förekommer i debatten samt på att kritiskt granska de lösningsförslag som presenteras, bland annat ur ett rättvise- och maktperspektiv. Därutöver behandlas konsekvenser av klimatförändringar och förändrade energitillgångar på bland annat ekosystem, vattenförsörjning, jord- och skogsbruk, naturkatastrofer, hälsa, ekonomi och konflikter. Slutligen belyses framtidsscenarier och strategier för att hantera klimat- och energiproblem.


Välkommen till Klimatet, energin och det moderna samhället höstterminen 2022!

På den här sidan hittar ni information som rör kursen. Kursen löper under vecka 43-02 och samläses med kursen Hållbar utveckling A. Här hittar ni välkomst-dokument och information om examination och litteratur. Studium (www.studium.uu.se) är den sida du kommer att använda som student för att hitta föreläsningar, material, inlämningar, uppdateringar från oss och dylikt.

Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till: herman.sjoren@cemus.uu.se

Varma hälsningar,

Herman och Nora

 

Information om kursstart

Registrering: Innan kursen börjar behöver du registrera dig. Om du är student på kurspaketet Hållbar Utveckling A är du redan registrerad på delkursen Klimatet, energin och det moderna samhället. Kursregistrering sker på Ladok (https://www.student.ladok.se/student/loggain). Du hittar information om kursregistrering i ditt antagningsbrev. Kontakta sara.andersson@cemus.uu.se om du har frågor kring registreringen.

Studium: När du väl är registrerad på kursen bör du ha tillgång till Studium-sidan för Klimatet, energin och det moderna samhället. Du kan också hitta dit via denna länk: https://uppsala.instructure.com/courses/44205