Experts-in-Teams – Interdisciplinary Projects for Sustainable Development


NEW COURSE AUTUMN 2016

EIT-extrabig

About the course
The course starts with the formation of interdisciplinary groups where your and other students’ disciplinary knowledge and backgrounds forms the expertise in the projects. The work in the groups has continuous support from a coordinator that supports the process and creates conditions for collaboration and communication. In these groups you work with a specific sustainability issue and challenge posed by an external partner from the university, business, government or civil society. The external partner will be available as a resource throughout your work on the project. In your groups you then work on finding creative and constructive solutions to the sustainability challenge the group has chosen (within certain limits), built on the disciplinary expertise and interdisciplinary process. In the course you will get the opportunity to improve skills such as interdisciplinary communication and collaboration.

Om kursen
Kursen inleds med att tvärvetenskapliga grupper sätts samman där dina och andras ämneskunskaper från olika områden utgör expertisen i projektet. Arbetet i gruppen har löpande stöd av en koordinator som handleder processen och skapar förutsättningar för samarbete och kommunikation. I dessa grupper arbetar ni som studenter med en specifik frågeställning och utmaning ställd av en extern samarbetspart från universitet, företag, myndigheter eller civila samhället. Den externa samarbetsparten finns under kursen med som en resurs i arbetet. I din grupp arbetar du med att hitta kreativa och konstruktiva lösningar på den hållbarhetsutmaning gruppen valt (inom vissa givna ramar), som bygger på den ämnesmässiga expertisen och tvärvetenskapliga processen. I kursen ges du möjlighet att bygga upp färdigheter inom tvärvetenskaplig kommunikation och samarbete.


Autumn 2016 weeks 35-42 (29 august – October 21) – Evenings – 33% – Campus

Application Deadline: 2016-04-15 (Late application from 2016-07-15)

Enrolment code: UU-19518

Language of Instruction: English

Location for Studies: Uppsala

Requirements: Bachelor’s degree within the domain of science and technology

Selection: Only givin within programmes

Fees: Application and tuition fees are required for students outside the European Union (EU), European Economic Area (EEA) and Switzerland. Formal exchange students will be exempted from tuition fees, as well as the application fee. Application Fee: SEK 900. Tuition fee, first semester: 12000. Tuition fee, total: 12000.

HT16 vecka 35-42 – kvällstid – 33% – Campus

Sista ansökningsdatum: 2016-04-15 (sen anmälan från 2016-07-15)

Anmälningskod: UU-19516 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Ges endast inom program

Behörighet: Kandidatexamen inom området naturvetenskap och teknik

Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.