Hållbar utveckling B, 30 hp


Vårterminen 2023, 100%, Campus, Dagtid

Anmälan på antagning.se »

Startdatum: 16 januari 2023
Slutdatum: 4 juni 2023
Sista ansökningsdatum: 17 oktober 2022
Anmälningskod: UU-69500 Anmälan
Undervisningsspråk: Svenska
Studieort: Uppsala
Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)
Registrering: 15 december 2022 – 15 januari 2023
Behörighet: Hållbar utveckling A, 30 hp, eller motsvarande
Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift

Om kursen
Den här kursen vänder sig till dig som har läst Hållbar utveckling A vid CEMUS eller motsvarande kurser vid annan institution. Kursen består av fyra moment om 7,5 hp.

Värderingar, världsbilder och visioner 7,5 hp
Momentet omfattar en bred orientering till hållbarhetsområdet som behandlar och diskuterar värderingar, världsbilder, visioner, vetenskap, tvärvetenskap, makt, normkritik och argumentationsanalys kopplat till hållbar utveckling. Med hjälp av olika analysmetoder sammanfattas och diskuteras ett antal aktuella fallstudier som belyser olika aspekter av arbetet för en hållbar utveckling. Även skilda framtidsvisioner diskuteras löpande under momentet.

Förändringsprocesser – strategi och organisation, 7,5 hp
Momentet fokuserar på förändringsprocesser för hållbar utveckling. Här introduceras olika vetenskapliga teorier, metoder och analysramar för att förstå och analysera hur samhällsförändring kan gå till. Historiska och samtida förändringar diskuteras och analyseras med utgångspunkt i dessa ramverk. Inom ramen för kursen genomförs en fallstudie i grupp där du får fördjupad förståelse för hur förändringsprocesser i skilda kontexter strategiskt kan organiseras.

Technology, Power and the Future of Humanity 7,5 hp
Momentet behandlar historiska, idéhistoriska och filosofiska perspektiv på teknologi. Tonvikt läggs vid synsätt på teknikens betydelse och funktion på samhällelig och individuell nivå samt teknikens möjligheter och begränsningar för att lösa miljö- och utvecklingsproblem. Vidare behandlas nya teknologier och dess samhälleliga konsekvenser. Detta innebär delvis att metoder för riskbedömning och teknikvärdering utvärderas och analyseras samt att ett maktperspektiv på teknikutveckling och användning anläggs.

B-uppsats i hållbar utveckling 7,5 hp
I momentet genomförs ett mång- eller tvärvetenskapligt uppsatsarbete inom hållbar utveckling. Utifrån egen inläsning av relevanta teorier, metoder och bakgrundsmaterial, samt löpande grupphandledning och undervisning, författas en självständig B-uppsats. Uppsatsen presenteras, diskuteras och granskas löpande genom kursen samt vid en avslutande opponering.