Kurskompendium och läsanvisningar – Klimatet, energin och det moderna samhället ht 2018


Kursböcker ht 2018

 • Michael E. Mann, Lee R. Kump (2015) Dire Predictions, 2nd edition: Understanding Climate Change: DK Publishing (Dorling Kindersley)
 • Duncan Clark, Mike Berners-Lee (2014) Den brännande frågan: att förbruka hälften av världens olja, kol och gas är ödesdigert. Hur tar vi oss ur beroendet? Karneval förlag

Vecka 44: Klimatet och klimatförändringarnas konsekvenser

Obligatorisk läsning

Fördjupning

Veckans begrepp

IPCC, intersektionalitet, växthuseffekt, GWP, koldioxidekvivalent, tröskeleffekt, återkopplingseffekt, kolcykel, push och pull effekter, RCP, klimatsensitivitet, resiliens, ekosystem, klimatflykting, växthusgaser

Veckans frågor

 • Vad beror klimatförändringarna på?
 • Vilka olika effekter kan en förhöjd global medeltemperatur ha på mänskliga samhällen och ekosystem?
 • Hur kan intersektionalitet användas för att förstå klimatförändringarnas orsaker och effekter, och varför är det, enligt Kaijser (2013), viktigt?

 


Vecka 45: Energi – system, styrning och säkerhet

Obligatorisk läsning

Workshop i systemtänkande:

Resterande veckan:

Fördjupning

Veckans begrepp

Peak oil/oljetoppen, koldioxidbudget, exponentiell tillväxt, EROI, IEA, skiffergas/olja, rekyleffekt, KAYA, oljesand, hydraulisk frakturering, biomassa, systemtänkande, primärenergi, energisystem

Veckans frågor

 • Vilken bedömning gör IEA av världens energitrender och utvecklingen fram till 2040, och vilka grundantaganden utgår de från?
 • Förklara begreppet koldioxidbudget och hur den relaterar till den exponentiella koldioxidkurvan.
 • Vad menas med rekyleffekt, och hur hänger detta samman med klimatförändringarna? Hur kan rekyleffekten kopplas till EROI? 
 • Vad för olika ”delar” innehåller det svenska energisystemet?
 • Hur stor andel av den globala energitillförseln utgörs av förnyelsebar energi?

 


Vecka 46: Planetens begränsade naturtillgångar

Obligatorisk läsning

Fördjupning

The Guardian (2018) ‘Al about the land’: Drought shakes farmers to its Indigenous roots.

Veckans begrepp

Uttömning av fossila bränslen, förindustriell nivå, icke-konventionella/konventionella fossila bränslen, aerosoler, koldioxidsänka, planetära gränser, blue-carbon emissions, tryggt manövreringsutrymme (safe operating space),

Veckans frågor

 • Wang et. al (2017) ifrågasätter IPCC’s klimatscenarier angående framtida utsläppsnivåer av koldioxid. Vilket är Wang et. al (2017) huvudsakliga argument i detta ifrågasättande?
 • Vilka huvudsakliga faktorer, förutom förbränningen av fossila bränslen, menar Berners-Lee och Clark (2014) bidrar till den globala uppvärmningen? Hur?
 • Vilka är de planetära gränserna som Steffen et. al (2015) deifnierar? Vilka är de två ”kärn-gränserna” (core planetary boundaries)? Varför menar Steffen et. al (2015) att dessa är kärn-gränser?
 • Vad är blue-carbon? Hur släpps det enligt Ahmed (2017) ut? Vilken socio-ekonomisk påverkan har det på området?
 • Varför menar Uddenfeldt (2018) att den gröna omställningen är en bluff?

 


Vecka 47: Psykologiska och sociala barriärer

Tisdag 20/11

Obligatorisk läsning

Fördjupning

Veckans begrepp

CCS, Kognitiv dissonans, shifting baseline, konfirmationsbias, social tröghet, allmänningens tragedi (tragedy of the commons)

 

Veckans frågor

 • Vilka är de fem barriärerna som Stocknes beskriver? Förklara vad de innebär och varför de utgör barriärer.
 • Vilka problem med CCS beskriver Clark och Berners-Lee?
 • Vilka är de olika psykologiska faktorerna som Leggewie och Weltzer presenterar, och på vilket sätt kopplar de till klimatfrågan?
 • Beskriv de olika sociala och samhälleliga faktorer som påverkar världens omställningsmöjligheter, som du kan hitta i veckans litteratur.

Fredag 23/11

Obligatorisk läsning

Fördjupning

 


Vecka 48: Klimatarbete – strategier, dialoger och teknik

Obligatorisk läsning

 • Kursbok: Duncan Clark, Mike Berners-Lee (2014) Den brännande frågan: att förbruka hälften av världens olja, kol och gas är ödesdigert. Hur tar vi oss ur beroendet? Karneval förlag s. 201 – 239
 • Kursbok: Michael E. Mann, Lee R. Kump (2015) Dire Predictions s. 164 – 213

Tisdag 27/11

Torsdag 29/11

Veckans begrepp

 

Veckans frågor

 • Ge exempel på olika typer av geoengineering.
 • Vilka tekniker finns det att utvinna förnybar energi, och vilken potential har de att implementeras i stor skala? Vilka framtidsutsikter finns för olika tekniker, för dem som redan används och för dem som ännu bara är i forskningsstadiet?

Vecka 49: Anpassning och omställning i det antropocena klimatet

Obligatorisk läsning

 • Kursbok: Michael E. Mann, Lee R. Kump (2015) Dire Predictions s. 150 -163 

Tisdag 4/12

Litteraturforum 6/12

Föreläsning Torsdag 6/12

Fördjupning

Veckans begrepp

Sårbarhet, klimatanpassning, utsläppsbegränsning, biobränsle, förändrad markanvändning, solenergi, utsläppshandel

Veckans frågor

 • Vilken kritik riktar ursprungsfolk och socio-ekonomiskt utsatta människor mot olika projekt kring förnyelsebar energi? Vad grundar den sig i?
 • Vilka teknologiska och miljömässiga problem finns kring utvecklandet och etablerandet av förnyelsebar energi? Förklara dessa problem.
 • Vad är skillnaden mellan anpassning mot klimatförändringar och att motverka klimatförändringar? Ge exempel på strategier som används inom anpassning respektive motverkan.

Vecka 50: Andra möjliga världar

Måndag 10/11

Obligatorisk läsning

Fördjupning

Tisdag 11/12

Obligatorisk läsning

Fördjupning

Torsdag 13/12

Obligatorisk läsning

Veckans begrepp

Klimatskuld, Cop24, UNFCCC, Kyotoprotokollet, Parisavtalet, CMP, CMA, utsläppsmål, temperaturmål, utsläppsmarknad, CDM, Gröna klimatfonden

Veckans frågor