LÄSANVISNINGAR TMMF 2018


På den här sidan hittar ni all läsning för kursen Teknik, makt och mänsklighetens framtid/Ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv på teknik. Ni förväntas ha läst litteraturen inför varje tillfälle så ni hela tiden kan delta aktivt i de diskussioner som förs. Artiklar, videos och kursböckerna värderas lika.

 

Kursböcker
  • Diamandis & Kotler (2012) Abundance. New York: Free Press
  • Hornborg, A. (2010). Myten om maskinen. 1st ed. Göteborg: Daidalos

 

Block 1

Tekniken som konstruktion

Vi söker definiera teknologi och dekonstruera dess roll för att etablera ett gemensamt språk. Det ger oss olika teoretiska utgångspunkter för att sedan kunna analysera tekniken som omger oss.

 

Vecka 3

Denna vecka fungerar som en introduktion till det mest grundläggande förhållandet som denna kursen handlar om, det mellan människan och maskinen. Vi börjar luckra upp sånt vi lätt tar för givet och ifrågasätter den konstruktion som vi lever inom.

TISDAG
Kursintro (Obligatorisk närvaro)

Obligatorisk läsning

TORSDAG
Does technology change what it means to be human?

Obligatorisk läsning

Vecka 4

Under denna vecka börjar vi samla på oss ingredienser och redskap som kan hjälpa oss att bättre förstå teknologi som fenomen. Vi kollar på hur förståelsen av teknologi har förändrats genom historiens gång och skiftar inom olika vetenskapliga traditioner. Vi tränar vårt analytiska tänkande, och förblir uppmärksamma på den konstruktion vi stödjer beroende på vilka antaganden vi gör.

TISDAG
Vad är teknologi? En historisk tillbakablick.

Obligatorisk läsning
TORSDAG
Den konstruerade världen, samt att tänka analytiskt och reflektera kritiskt inom högre utbildning.
Obligatorisk läsning

Vecka 5

Nu har vi kommit fram till sista veckan av block 1. Vi fortsätter sökandet efter teoretiska perspektiv och begreppsliga redskap. Här, främst genom att undersöka möjligheter och risker med att upplösa gränsdragningarna vi omges av i vår konstruerade värld. Slutligen knyter vi ihop säcken genom att ha en debatt, där vi får ventilera de idéer vi hittills samlat på oss.

TISDAG
Att bli människa i relation till det icke-mänskliga.

Obligatorisk läsning

TORSDAG
Idag har vi debatt för att knyta samman de diskussioner som förts genom block 1. Förbered er genom att gå igenom kurslitteraturen för hela blocket (Obligatorisk närvaro).


 

Block 2

Tekniken som manifestation

Genom att presentera olika typer av existerande tekniker kan vi utifrån dessa utforska de stora bakomliggande frågorna som löper genom kursen. Det handlar om rättvisa, makt, etik och egentligen, vad innebär det att vara människa?

 

Vecka 6

Den första veckan inom block 2 introducerar olika konkreta tekniker som kan användas för att mäta och effektivisera samhällets resursanvändning. Vi kommer att möta både de möjligheter och tillkortakommanden dessa tekniker för med sig.

TISDAG
ICT som en väg till hållbar utveckling.

Obligatorisk läsning

TORSDAG
Teknologi från ett rättviseperspektiv.

Obligatorisk läsning

Vecka 7

Under denna vecka kollar vi närmare på tekniker som tydliggör värderingarna som finns inneboende i prylen, och visar på hur prylar bär på maktförhållanden, etiska ställningstaganden och olika idéer om rättvisa. Det handlar bland annat om hur utformningen bär på värderingar kring den rättmätiga användaren.

TISDAG
Samspelet mellan teknik och genus.

Obligatorisk läsning

TORSDAG
Hur hållbara är prylarna: resurseffektivitet, cirkulär ekonomi och digitalisering.

Obligatorisk läsning

Vecka 8

Nu har vi kommit fram till sista veckan av block 2, och liknande slutet på föregående block ställs saker på sin spets. Vi undersöker huruvida teknikutvecklingen har ett slut eller om det är så att det bara blir bättre. Begrepp som ‘utveckling’ och ‘framsteg’ kommer i fokus.

TISDAG
Existensiella risker.

Obligatorisk läsning

TORSDAG
Innovation och robotikens möjligheter.

Obligatorisk läsning

Vecka 9

TISDAG
Hemtentamen är blocköverskridande. Det innebär att ni ska använda er av litteratur från både block 1 och block 2.


Block 3

Tekniken och jag

Vi applicerar all den kunskap vi redan samlat på oss genom kursen. Vi blickar framåt i tiden, men bara för att bättre kunna förstå oss på bilden av vår egen agens här och nu.

 

TORSDAG
Berättelser om undergången.

Obligatorisk läsning

Förnyelsebar energi
(endast fristående studenter)

Vecka 10

TISDAG
Utsikterna för en nordisk omställning till förnyelsebar energi.

Obligatorisk läsning

TORSDAG
Rundabordsdiskussion: förnyelsebar energi och SDGs

 

(forts. block 3)

Vecka 11

TISDAG
Vi använder oss av den kunskap vi redan har för att reflektera kring vår egen roll.

TORSDAG
Vi använder oss av den kunskap vi redan har för att reflektera kring vår egen roll.