Läsanvisningar – Välfärd, utveckling och globalisering 2018


Kursböcker

I den här delkursen kommer vi använda följande kursböcker:

 • Roy, A. (2015) Capitalism: a ghost story. Verso Books.
 • Thiele, L. P. (2016) Sustainability. John Wiley Sons. (Second edition.) (även första upplagan från 2013 går bra).
 • Österbergh & Malmaeus (2018) Ekonomi för Antropocen: skiftet till en hållbar värld. Carlsson Bokförlag

Vecka 37 – Introduktion till välfärd, utveckling och globalisering

Vi inleder kursen med en workshop om fem centrala kompetenser när det gäller att arbeta med, och studera, hållbar utveckling. Därefter har vi en kursintroduktion till Välfärdskursen.

Obligatorisk läsning

Veckans frågor

 • Vilka är de fem centrala hållbarhetskompetenserna som presenteras i Wiek et al? Diskutera vad kompetenserna innebär och varför de är viktiga i arbetet med hållbar utveckling.
 • I kapitel två utforskar Thiele den geografiska dimensionen av hållbar utveckling. Vilka för- respektive nackdelar menar Thiele att det finns med globalisering och en globaliserad ekonomi?
 • Avslutningsvis argumenterar Thiele för att hållbar utveckling är ”glocal”, vad menar han med det?

Vecka 38 – Olika bilder av utveckling

Under kursens andra vecka kommer vi dels introduceras till olika tekniker och verktyg när det gäller studieteknik och akademiskt skrivande. Därefter kommer vi diskutera olika bilder av utvecklingen i världen, och var de kommer ifrån.

Obligatorisk läsning

Veckans frågor

 • Vad anser Österberg & Malmaues vara problemet med pengar och hur knyter de det till arbetet med hållbar utveckling?
 • Vad är det för problem som Hickel identifierar i sin artikel, och vad menar han är orsaker till att dessa problem existerar?
 • Ziais artikel kan vara en utmaning att reda ut, men den är väl värd mödan. Bland annat så argumenterar han för att vi helt bör sluta använda begreppet Development. Vilka anser ni är de starkaste argumenten som presenteras för detta? Hur relaterar Ziais kritik till de problem som identifieras av Hickel?

Veckans film

Bonusmaterial


Vecka 39 – Att mäta och värdera välfärd och utveckling

Den här veckan kommer vi diskutera mätbarhet och värdering av såväl värden i naturen (genom ekosystemtjänster som exempel) och samhälleliga värden (där BNP är i fokus). Som komplement till detta har vi en föreläsning om vilka risker och begränsningar det finns med ett samhälle där mätbarheten står i fokus. Veckan avslutas med en debatt på veckans teman där ni som studenter får argumentera för en ståndpunkt ni blir tilldelade på plats.

Obligatorisk läsning

Veckans frågor

 • I kapitlet ”En lycklig planet? Att mäta hållbar välfärd” presenterar och diskuterar författarna modellen Happy Planet Index som ett nytt sätt att mäta välfärd och utveckling i samhällen. Vad innebär HPI och vilka olika faktorer ingår i beräkningen? Vad skulle ni säga är indexets styrkor respektive svagheter?
 • I kapitlet ”Ekonomisk värdering: Att synliggöra naturens värde eller prissätta dess förstörelse?” diskuterar Jutta Kill konceptet ekosystemtjänster. En viktig del av att förstå handel med ekosystemtjänster är att förstå mekanismerna hos kompensationskrediter – hur fungerar dessa och på vilka sätt skapar de problem när det gäller handel med ekosystemtjänster?
 • I inledningen till sin bok ”Det omätbaras renässans” presenterar Jonna Bornemark syftet och strukturen med sin bok. Vad uppfattar ni är hennes huvudsakliga budskap och syfte? Två begrepp som är centrala i hennes diskussion är ratio och intellectus, vad betyder de?

Veckans film

Bonusmaterial

 • Kursbok: Thiele, L.P. (2016) Kap. 3 “Ecological Resilience and Environmental Health”

Vecka 40 – Välfärd inom planetens gränser

Den här veckan kommer vi kolla på olika alternativ till att driva värdeskapande processer inom planetens gränser. Som ett exempel kommer vi kolla på ickevinstdrivande företag (Not for profit business) och ett annat exempel är arbetet som Houdini Sportswear har gjort med sin “Planetary Boundaries Assessment”. Vi får även besök av en av författarna till kursboken “Ekonomi för Antropocen” som kommer föreläsa på dess tema. Veckan avslutas med ett seminarium där kursens teman och litteratur såhär långt diskuteras, tillsammans med det utkast av skrivuppgiften som ni lämnar in samma morgon.

Obligatorisk läsning

 • Kursbok: Österbergh & Malmaeus (2018) kap 9  “Behöver vi tillväxten? Arbete och värlfärd i den nya ekonomin
 • Kursbok: Österbergh & Malmaeus (2018) kap 3 ”Kan Homo shoppiens bli hållbar?”
 • Kursbok: Österbergh & Malmaeus (2018) kap 11 “Slutna kretslopp och gränslösa funktioner: Den cirkulära ekonomin och funktionsekonomin”

Veckans frågor

 • Oksana Mont beskriver ett antal möjliga komponenter i en mer hållbar konsumtion, b.la. nudging, valarkitektur, valredigering, prosumerism, delningsekonomi, frivillig enkelhet och personliga utsläppsrätter. Vad står dessa för och vilka av dom bedömer ni har störst potential att uppnå en hållbar konsumtion utifrån de kritierier som Oksana presenterar på s. 99?
 • Vad menar Mikael Malmeus med realt kapital och hur sitter det ihop med hans argument kring att en frikoppling mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan är omöjlig samt hans diskussion om välfärdsfunktioner och fördelning?
 • Diskutera principerna för cirkulär ekonomi som finns på s. 322 – vilket är det bästa exemplet ni kan hitta på ett företag, en vara eller tjänst som uppfyller alla dessa?

Veckans film

Bonusmaterial


Vecka 41 – Välfärd och globala flöden

Den här veckan kommer vi fokusera på globala resursflöden och handel där fokus ligger på olika förklaringsmodeller av dagens ekonomiska system. Veckan inleds med en föreläsning om styrkorna med ett globalt handelssystem och följs av en föreläsning om globalisering och världssystemteori. Därefter har vi en workshop där vi får uppleva, och diskutera, olika mekanismer i globala handelssystem.

Obligatorisk läsning

Veckans frågor

 • Vad menar Thiele är fördelaktigt med ekologisk ekonomi, och vad finns det för baksidor med ett sådant system?
 • Vilka effekter har, enligt Thiele, frihandel på miljö och mänsklig välfärd? Och hur menar Thiele att vi bör förhålla oss till skalan på vårt ekonomiska system?
 • Christopher Chase-Dunn skriver om hur världssystemteori kan hjälpa oss förstå länders välfärd och utveckling. Hur skulle ni förklara världssystemteorin med egna ord och på vilket sätt skulle ni säga att den är användbar?

Veckans film


Vecka 42 – Välfärd, makt och demokrati

Den här veckan inleds med en föreläsning som behandlar ett geografiskt perspektiv på makt och fördelning utifrån relationen mellan stad och land. Veckan avslutas med ett seminarium där vi fokuserar särskilt på Roys bok Capitalism: a ghost story.

Obligatorisk läsning

 • Kursbok: Roy (2015) Capitalism: A Ghost Story, Kapitel 3-7

Se separata instruktioner med förberedelser inför veckans seminarium.


Vecka 43

Under kursens sista veckan ligger fokus på att knyta ihop de olika teman och frågor som behandlats under kursen. Detta görs genom en kursavslutning och slutförandet av skrivuppgiften.

Obligatorisk läsning

 • TBA