Moment 4: Din egna livsfilosofiska värdegrund och livsstil 6 maj – 5 juni


Uppdaterat 2020-05-06 kl. 11:42 DM


Inledande inspiration och inramning

 

The strategic adversary is fascism… the fascism in us all, in our heads and in our everyday behavior, the fascism that causes us to love power, to desire the very thing that dominates and exploits us.

― Michel Foucault

 

The virus is rewriting our imaginations. What felt impossible has become thinkable. We’re getting a different sense of our place in history. We know we’re entering a new world, a new era. We seem to be learning our way into a new structure of feeling.

― Kim Stanley Robinson, 1 maj 2020, The Coronavirus Is Rewriting Our Imaginations, The New Yorker

 

Ivan Schrank: Youth is wasted on the young. Roger Greenberg: I’d go further. I’d go: ‘Life is wasted on people.’

― Filmen Greenberg, 2010, se trailer filmen här

 


Kursmål, kursböcker, teknik, kommunikation, förberedelseuppgift och examinerande seminarium

Tidsplanering moment 4

Kursen ges på 50% under andra halvan av vårterminen. Du ansvarar själv för tidsplaneringen av studietiden och den kommer vara olika för olika personer med olika studieteknik, studievana och förkunskaper inom ämnet. En övergripande uppskattning för de 80 timmarna du har att använda under moment 4 är:

 • Video, audio, bildmaterial eller motsvarande: 5 timmar.
 • Kursböcker och övrig läsning: 7 timmar.
 • Förberedelse muntlig examination och arbete med slutuppgift: 64 timmar.
 • Examinerande seminarium och muntlig examination: 4 timmar
 • Vid tid över fördjupningsläsning och aktiviteter.

 

Kursmål för moment 4

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • reflektera över och kritiskt diskutera sin egen livsfilosofiska värdegrund och livsstil.

 

Kursböcker och läsanvisning moment 4

Under moment 4 läser du klart eller läser om utvalda delar av de tre kursböckerna med relevans för slutuppgiften.

 

 

Teknik och kommunikation under kursen

För att kunna läsa kursen kommer du behöva en fungerande dator, surfplatta eller smartphone med internetuppkoppling. Seminarier, workshops och möten online underlättas om du har externa hörlurar med mikrofon eller motsvarande system. Det är viktigt att du laddar ner Zoom här: https://mp.uu.se/sv/web/info/stod/it-telefoni/resfria-moten/e-mote/zoom/installera-zoom och installerar det på den dator, platta eller telefon du kommer att använda vid seminarier, workshops och möten. När du installerat programmet behöver testköra det genom att klicka ‘New meeting’ (orange knapp) och se till att ljud och video funkar. Här finns några tips angående Zoom-möten: 9 tips för ett bra e-möte.

Varje måndag-onsdag mellan kl. 10.00-15.00 finns jag (Daniel Mossberg) tillgänglig via sms 073-065 02 28, ringer upp om det är något brådskande. Svar via email kan ta minst en vecka.

Steg 1: Studier inför muntlig examination, seminarium och slutuppgift

Under perioden 7, 8, 11 maj (totalt 12 timmar) börja med att lyssna, titta på och läs all text som är upplagt för moment 4 nedan; och läs klart eller läs om utvalda delar med relevans för uppgifterna under moment 4 ur kursböckerna.

 

Steg 2: Undersökande förarbete inför muntlig examination och slutuppgiften

Under perioden 12-15 samt 18 maj (totalt 20 timmar) ska du göra följande:

 1. Göra en intervju på 30-60 minuter med en person – en äldre släkting eller forskare, aktör inom området (egentligen vem som helst som har något intressant att säga om livet och världen). Fritt att välja frågor, formulera frågor i förhand eller mer fritt intervjua. Försök sen att använda dig av, inspireras av intervjun till tidslinjen nedan.
 2. Göra en skriftlig tidslinje (frivilligt att inkludera visuella inslag) i samma format som An Incomplete Timeline of What We Tried – Working back from human extinction. Tidslinjen behöver inte sluta i att människan försvinner, utan försök se andra möjligheter. Inkludera både framtida större världshändelser, lokala mindre händelser och ditt eget framtida liv (inkludera årtal om möjligt). Börja med att beskriva ditt liv nu/2020 – vardag, livsstil, drömmar, ambitioner, livsmål – med andra ord hur du lever nu och hur du ser på världen i det lilla och stora samt hur ditt liv påverkar världen. Och fortsätt sen med framtiden gällande världen och ditt liv. Glöm inte att använda referenser där det bidrar till texten.

 

Steg 3: Förbered den muntlig examinationen

Under perioden 26 maj (totalt 4 timmar) förbereder du din muntliga presentationen som ska bygga på intervjun och/eller din tidslinje. Formatet, kommunikationen är upp till dig att bestämma, 5 minuter presentation, 3 minuter diskussion.

 

Steg 4: Muntliga presentationer och examinerande seminarium moment 4

Under det examinerande seminariet 27 maj kl. 13.15-17.00 kommer vi att fokusera på era muntliga presentationer och diskussion kring dessa. Det preliminära upplägg ser ut så här:

 1. Helgrupp: Hej och välkomna! Check-in och upplägg
 2. Helgrupp: Presentationer med diskussion, frågor i helgrupp eller mindre grupper
 3. Helgrupp: Sista delen på kursen – inlämning av slutuppgift

Steg 5: Slutuppgift Livsfilosofi 2020

Under perioden 19-20, 25, 28-29 maj samt 1-5 juni (totalt 40 timmar) arbetar du med och skriver slutuppgiften på kursen.

Slutuppgiften ska reflexivt och kritiskt diskutera din egen livsfilosofiska värdegrund och livsstil. Bygg vidare på intervjun, tidslinjen och den muntliga presentationen samt de teman, frågor, delar av kursen du tycker varit mest intressanta.

Uppgiften behöver vara på 1500-1800 ord, 1.5 radavstånd, 12 punkters textstorlek, författas individuellt och ska innehålla:

 1. En rubrik som sammanfattar din text och väcker intresse samt ditt namn
 2. En inledning som kortfattat beskriver vad en livsfilosofisk värdegrund och livsstil kan sägas vara, och en frågeställning som passar in under den breda rubriken ‘din egen livsfilosofiska värdegrund och livsstil’. Ca: 400 ord.
 3. En huvuddel som reflexivt och kritiskt diskuterar din frågeställning. Ca: 700-1000 ord.
 4. En kortare del som rundar av texten och når en eller flera slutsatser och/eller väcker ytterligare frågor. Ca: 400 ord.

Texten behöver innehålla tydliga referenser till relevanta källor gällande faktiska förhållanden eller motsvarande; när du lyfter fram en annan persons argument; eller när du direkt citerar en del av en text. Med andra ord – skilj mellan dina och andras argument och innehåll genom att använda referenser. Använd det referenssystem du är van att använda.

Allt kursmaterial – böcker, video, audio med mera från hela kursen (inklusive detta moment) kan och bör användas, men du kan förstås inte använda allt. Övriga, för sammanhanget relevanta källor är okej att använda.

För slutuppgiften på kursen används betygsskalan U-3-4-5 [underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)], se betygskriterier här: Betygskriterier U-3-4-5 LF CEMUS.pdf.

Ladda upp din slutuppgift på www.studentportalen.uu.se senast kl 17.00 fredag 5 juni.

 

Fastnar du på något eller har frågor hör av dig via sms!


Delmoment

Texter (klicka på den fetmarkerade länken), video, audio och bildmaterial


Läs mer i Working with the Future: Ideas and Tools to Govern Uncertainty av Poli, Roberto (läs vidare om du är intresserad, ej obligatorisk).

 

Neoliberalism has brought out the worst in us
– Paul Verhaeghe, The Guardian, 29 september 2014

 

A succinct account of my view on individual and collective action
– kevinanderson.info, Kevin Anderson

 

The Coronavirus Is Rewriting Our Imaginations
– Kim Stanley Robinson, The New Yorker, 1 maj 2020

 

‘The pandemic is a portal’
– Arundhati Roy, Financial Times, 3 april 2020

 

An Incomplete Timeline of What We Tried – Working back from human extinction
– Debbie Urbanski, December 15 2017, Motherboard


Fördjupningsläsning och aktiviteter

Fördjupningsmaterial moment 4


Film från 2002 baserad på Michael Cunningshams bok “Timmarna”, se hela filmen på Youtube eller motsvarande.

Fördjupningsaktivitet moment 4

Se/lyssna på allt eller några av programmen nedan, sen ta dig ut i naturen, skogen, parken och gör nånting du gillar eller ingenting eller sov en stund.


Lyssna på hela podcastserien här: https://www.bbc.co.uk/programmes/p06tqsg3

 

K special – Den inre skogen i SVT Play
https://www.svtplay.se/video/24541825/den-inre-skogen

 

Den stora branden i SVT Play
https://www.svtplay.se/video/22084142/den-stora-branden