Läsanvisningar TMMF 2019


OBS EJ UPPDATERAD

På den här sidan hittar ni all läsning för kursen Teknik, makt och mänsklighetens framtid/Ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv på teknik. Ni förväntas ha läst litteraturen inför varje tillfälle för ert eget lärande och så att ni kommer förberedda till kursens examinerande moment. Artiklar, videos och kursböckerna värderas lika.

Diskussionsfrågorna är kopplade till veckans litteratur och finns till för att stödja ert lärande genom kursens gång. Ett urval av dessa kommer att användas för examination vid litteraturseminariet den 26 februari så vi uppmuntrar er att fundera på och diskuterar dessa.

 

Kursböcker
 • Nye, David E. (2006). Technology matters: Questions to live with. 1. uppl. Cambridge, Mass.: MIT Press
 • Hornborg, Alf (2012). Myten om maskinen. 2. uppl. Göteborg: Daidalos

 

Vecka 4

TISDAG
Kursintro

 • Diamandis & Kotler: Our grandest challenge s. 3-11, Seeing the forest through the trees s. 27-37, It’s not as bad as you think s. 38-48
 • Hornborg: Ymnighetshorn eller nollsummespel? s. 31-53

TORSDAG
Teknik och miljö: en historisk introduktion

DISKUSSIONSFRÅGOR V.4

 1. Vilka definitioner av “teknologi” kan du finna i Hornborg, Hughes och Nye? Diskutera er fram till en egen definition av teknologi.
 2. Vilka är Nyes tre möjliga perspektiv på teknologi?
 3. Förklara Hornborgs idéer om ojämnt utbyte av tid och rum.
 4. Hornborg presenterar begreppen ymnighetshorn och nollsummespel. Vilket perspektiv representerar Diamandis respektive Hornborg? Vilket perspektiv håller ni med om och inte, varför/varför inte?

Vecka 5

TISDAG
Att bli människa i relation till det icke-mänskliga

TORSDAG
Does technology change what it means to be human?

Inte examinerande, fördjupande bonusmaterial:

DISKUSSIONSFRÅGOR V.5

 1. Vilka definitioner av cyborg kan du hitta i veckans texter?
 2. Jämför posthumanism och transhumanism. Vilka likheter och skillnader hittar du?
 3. Finns det en gräns mellan människa och maskin? Var går den isåfall? Diskutera.
 4. lllich uttrycker en uppgivenhet i och med frånvaron av ett politiskt motargument till att omvandla allmänningar (’commons’) till resurser. Försök formulera ett effektivt motargument utifrån den information ni finner i texten; börja med att definiera allmänning respektive resurs, utvinn bägges antaganden om hur samhällen bör organiseras och således med vilket syftesamhällen antas finnas, se därefter till vilka implikationer de båda scenarion bär med sig när det kommer till maktkoncentration.

Vecka 6

TISDAG
ICT som en väg till ekologisk hållbarhet

Inte examinerande, fördjupande bonusmaterial:

TORSDAG
Rise of the digital nervous system

Inte examinerande, fördjupande bonusmaterial:

DISKUSSIONSFRÅGOR V.6

 1. Håller du med Diamandis om att ”technology has a bias towards individual empowerment”? Hur skulle du jämföra det med hans begrepp “repression 2.0”?
 2. Vad menar Larson med begreppet ”persuasive technology”? Vad är ”the golden rule” som han nämner i förhållande till begreppet? Tycker du regeln är ett etiskt försvarbart sätt att se på den här teknikutvecklingen eller krävs det något mer/mindre?
 3. I kapitlet ”The DIY Innovator” hävdar Diamandis att – ”There’s no use trying to change human nature.” Vilken förklaring ger han för detta? Tycker du att den är rimlig?
 4. Fundera kring ett begrepp som ni har läst i veckans läsningar som har hjälpt utveckla ert tänkande kring teknikens roll i vårt samhälle och vår framtid. Skriv i form av en fråga och besvara den själva

Vecka 7

TISDAG
Seminarium I: Debatt

TORSDAG
Armageddon eller hållbarhet? Risker och möjligheter med nya teknologier ur ett rättviseperspektiv

Inte examinerande, fördjupande bonusmaterial:

DISKUSSIONSFRÅGOR V.7

 1. Vad menar Diamandis och Winner med att solceller är en mer demokratisk teknologi? Är det ett värdefullt sätt att tänka på teknik? Varför? Kan du tänka på andra teknologier som kan vara demokratiska eller icke-demokratiska på detta sätt.
 2. Vad menar Hornborg med “den vite konsumentens börda”? Analysera Hornborgs argument.
 3. Fundera kring ett begrepp som ni har läst i veckans läsningar som har hjälpt utveckla ert tänkande kring teknikens roll i vårt samhälle och vår framtid. Skriv i form av en fråga och svara den själva.

Vecka 8

TISDAG
Genus och teknik

TORSDAG
Innovation och robotikens möjligheter

Inte examinerande, fördjupande bonusmaterial:

DISKUSSIONSFRÅGOR V.8

 1. Mazzucato ifrågasätter att staten är ett hinder till teknikutveckling och hävdar att staten bör ta en mer proaktiv roll. Vad kan vara fördelarna och nackdelarna med detta synsätt?
 2. Fundera kring ett begrepp som ni har läst i veckans läsningar som har hjälpt utveckla ert tankande kring teknikens roll i vårt samhälle och vår framtid. Skriv i form av en fråga och svara den själva.
 3. Vad menar Berner med att tekniken har en “tolkningsmässig flexibilitet”?

Vecka 9

TISDAG
Seminarium II: Litteratur

TORSDAG
Existentiella risker – AI och intelligensexplosionen

Inte examinerande, fördjupande bonusmaterial:

DISKUSSIONSFRÅGOR V.9

 1. Fundera på vad Jebari menar med existentiell risk och vilka tekniker Joy tar upp som existentiella hot. Skapa dig en bild av olika existentiella risker och realistiska framtidsscenarion.

Vecka 10

TISDAG
Teknik och risk ur ett etiskt perspektiv

TORSDAG
Skrivstuga

Vecka 11 (endast fristående kurs)

TISDAG
Workshop: Uppstart av projekt

TORSDAG
Rättvisa i framtidens energisystem

Vecka 12 (endast fristående kurs)

TISDAG
Utsikten för en nordisk omställning till förnyelsebar energi

TORSDAG
Presentation av projekt