Deadline September 6: Work at CEMUS – Course Coordinator Positions Announced – Amanuensanställningar utlysta


Kreativa och utvecklande anställningar som kursamanuenser på CEMUS utlyses. Anställningarna är tidsbegränsade och på deltid. Du arbetar tillsammans med en kollega med en universitetskurs – planering, genomförande och uppföljning – som ett projekt. Sista ansökningsdag söndag 6 september 2015. Välkommen med din ansökan!

Apply no later than Sunday September 6 midnight 2015, English version of the text can be found here.

Anställningsform
Tidsbegränsad anställning 9 månader. Anställningen utformas som amanuenstjänst på deltid, se specifika kurser till höger.

Arbetsuppgifter
Tjänsterna innebär planering, administration, genomförande och efterrapportering av en universitetskurs tillsammans med en amanuenskollega (i vissa fall två) i nära samarbete med kursens arbetsgrupp bestående av erfarna universitetslärare, forskare och professorer, samt CEMUS – CSD Uppsala’s studierektor och kurssamordnare.

Arbetet är såväl utåtriktat med kontakter med gästföreläsare och studenter, som enskilt med inslag av planering av kursens upplägg, litteratur, förberedelse av seminarier, workshops och kursadministration.

I arbetet ingår också att i en kreativ anda bygga vidare på erfarenheter från tidigare kursomgångar och föra vidare de egna erfarenheterna till kommande amanuenser.

Kvalifikationer
– Du är studerande vid Uppsala universitet eller SLU, med intresse för och fokus på miljö-, utvecklings- och hållbarhetsfrågor.
– Du har mycket god samarbets- förmåga, är lyhörd och utåtriktad och kan bidra till en positiv atmosfär, även under tidvis pressade arbetsförhållanden.
– Du har mycket god förmåga att arbeta självständigt och att driva flera delprojekt samtidigt.
– Du kan på ett engagerat sätt ta egna initiativ och lösa problem med kursens och verksamhetens bästa för ögonen.
– Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande
– På grund av kursernas unika karaktär är det meriterande att själv ha gått den aktuella kursen.
– Arbetslivserfarenhet från CEMUS är meriterande.
– Motsvarande studier och kunskap om kursens teman är också i vissa fall meriterande.
– Erfarenhet och arbete med miljö- utvecklings- och hållbarhetsrelaterade frågor är också i vissa fall meriterande.

Ansökan
Ansökan skickas med e-post senast midnatt söndag 6 september 2015 till: daniel.mossberg[a]csduppsala.uu.se

Bifoga följande dokument:
– Registerutdrag med kurser du läst och kurs du nu läser (Uppsala universitet och/eller SLU)
– CV
– Personligt brev med motivering till ansökan
– Ifyllt formulär: Formulär för sökande till utlysta kursamanuensanställningar (word) eller (pdf)

Tillträdesdag och uppstart
Uppstart torsdag 1 oktober kl. 9.15-12.00 (kontrakt från 1 oktober 2015). Lön i enlighet med universitetets avtal för amanuenstjänster.

Har du ytterligare frågor hör av dig till Daniel Mossberg, studierektor vid CEMUS – CSD Uppsala, daniel.mossberg[a]csduppsala.uu.se

Note that this list of announced positions can change during the application period. Updated 2015-08-25 at 23.46

Teknik, makt och mänsklighetens framtid, 7.5 hp
Omfattning: 1 amanuens, 25% i 9 månader. Arbetsbelastningen varierar under perioden.
Läs mer: http://cemusstudent.se/tmmf/

Livsfilosofi och det moderna samhället, 7.5 hp
Omfattning: 1 amanuens, 25% i 9 månader. Arbetsbelastningen varierar under perioden.
Läs mer: http://cemusstudent.se/livsfilosofi/

Hållbar utveckling – värderingar, världsbilder och visioner, 15 hp
Omfattning: 1 amanuens, 30% i 9 månader. Arbetsbelastningen varierar under perioden.
Läs mer: http://cemusstudent.se/vvv/

Climate Change Leadership – Power, Politics and Culture, 15 hp
Omfattning: 1 amanuenser, 30% i 9 månader. Arbetsbelastningen varierar under perioden. Kursen ges på engelska.
Läs mer: http://cemusstudent.se/ccl/


Work at CEMUS – creative and challenging positions announced. The positions are temporary and part-time. Work with one colleague on a university course – planning, implementation and evaluation – as a project. Application deadline Sunday September 6 midnight 2015!

Type of employment
Temporary employment 9 months. The position is designed as a course coordinator (amanuens) role part-time, read more about CEMUS educational model here. See the specific courses listed on this page.

Work tasks
These involve planning, administration, implementation and after-reporting of a university course with a teaching assistant colleague (in some cases two) in close cooperation with the course’s working group of experienced university teachers, researchers and professors, as well as CEMUS – CSD Uppsala’s director of studies and course coordinator.

The work is also requires making outward contact with guest lecturers and students, and working individually with elements of planning the course structure, literature, preparation of seminars, workshops and course administration.

The work also includes a creative spirit to build on lessons learned from previous rounds of the course and pass on their own experiences to future course coordinators.

Qualifications
– You are a student at Uppsala University and/or SLU, with interest and focus on environment, development and sustainability issues.
– You have very good collaboration capabilities, are responsive and outgoing and can contribute to a positive atmosphere, even in sometimes stressful conditions.
– You have a very good ability to work independently and to run several projects simultaneously.
– You can in an engaged way way, take initiative and solve problems with the course’ and the organisations’ best interests in mind.
– Emphasis will be placed on personal suitability.

Merits
– Because of the courses’ unique character, it is considered valuable if yourself to have previously been a student in the course in question.
– Previous work at CEMUS is an advantage.
– Equivalent study and knowledge of the course’ themes and subject matter are also in some cases a merit.
– Experience and analysis of environmental development and sustainability issues are also in some cases a merit.

Application
Applications sent by e-mail no later than midnight on Sunday, September 6, 2015 to: daniel.mossberg@csduppsala.uu.se

Include the following documents:
– Official transcript with the courses you have completed and courses you are now studying (Uppsala University and / or SLU)
– CV
– Personal letter of motivation for this application
– Completed forms: Forms for applicants for advertised course teaching assistant positions (word)  or (pdf)

Date of appointment and start-up
Start-up Thursday, October 1 at 9.15-12.00 (contract from October 1, 2015). Salary in accordance with the University’s contract for course coordinators (amanuenser).

If you have further questions, please contact Daniel Mossberg, Director of Studies at CEMUS – CSD Uppsala daniel.mossberg@csduppsala.uu.se

Note that this list of announced positions can change during the application period. Updated 2015-08-25 at 23.46

Climate Change Leadership – Power, Politics and Culture, 15 credits
Extent: 1 course coordinator, 30% for 9 months. The workload varies during the period. The course is taught in English.
Read more: http://cemusstudent.se/ccl/