Extended Deadline Feb 17: Work at CEMUS – Course Assistant Positions Advertised – Kursassistenttjänster utlysta


See English description below, apply through links below.

Kreativa och utvecklande anställningar som kursassistenter på CEMUS utlyses. Som kursassistent arbetar du med planering, administration, genomförande och efterrapportering av en universitetskurs. Arbetet utgår från kursplanen och genomförs tillsammans med en kollega och i nära samarbete med gästföreläsare, kursens arbetsgrupp (bestående av erfarna universitetslärare, forskare och professorer) samt kurssamordnare på Cemus. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att ha kontakt med gästföreläsare och studenter, planera kursens upplägg och litteratur, att förbereda och hålla seminarier/workshops samt kursadministration. I arbetet ingår att i en kreativ anda bygga vidare på erfarenheter från tidigare kursomgångar samt att föra vidare de egna erfarenheterna till kommande kursassistenter och amanuenser. Som kursassistent har du ett särskilt ansvar att stödja kollegor med mindre erfarenhet av arbete med studentledda kurser.

Anställningarna avser arbete med någon av kurserna på www.cemus.uu.se/education. Vänligen uppge i din ansökan vilka kurser du är intresserad av.

Ansökan sker via följande länk: https://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=313161

Kvalifikationskrav:

  • Aktuell och dokumenterad erfarenhet av arbete med studentledd utbildning i tvärvetenskapliga miljöer.
  • God datorvana och goda språkkunskaper i engelska i tal och skrift. För kurser på svenska är goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift nödvändigt.
  • Dokumenterad förmåga att självständigt kunna driva och slutföra arbetsuppgifter inom givna tidsramar, även under tillfälliga arbetstoppar.
  • 120 högskolepoäng

 


The Centre for Environment and Development Studies, CEMUS, has since the start 1992 done student-led education within the broad and interdisciplinary environmental and sustainability area. Read more about our educational model and courses at www.cemus.uu.se/education.

Work tasks: As a course assistant you work with the planning, administration, delivery and reporting of an university course. The work is based on the course syllabus and is carried out together with a colleague and in close collaboration with guest lecturers, a course work group (consisting of experienced university teachers, researchers and professors) and the educational coordinators at Cemus. The work includes contacts with guest lecturers and students, course planning, literature, preparation of seminars, workshops and course administration. Part of the work is to creatively build on experiences from previous course offerings and pass on one’s own experiences to future course assistants. As a course assistant, you have a specific responsibility to support colleagues with less experience of working with student-led courses.

The positions are for work with one of the courses at www.cemus.uu.se/education. Please specify in your application which courses you are interested in working with.

Apply through this link https://www.uu.se/en/about-uu/join-us/details/?positionId=313161

Qualifications:

  • Recent and documented experience of working with student-led education in multidisciplinary environments.
  • Good computer skills and good spoken and written English language skills are necessary. For courses in Swedish, good language skills in Swedish in speech and writing are necessary.
  • Documented ability to independently manage and complete tasks within given time frames, even during temporary work peaks.
  • 120 credits