Deadline February 21: Work at CEMUS – Course Coordinator Positions Announced – Amanuensanställningar utlysta


Kreativa och utvecklande anställningar som kursamanuenser på CEMUS utlyses. Anställningarna är tidsbegränsade och på deltid. Du arbetar tillsammans med en kollega med en universitetskurs – planering, genomförande och uppföljning – som ett projekt. Sista ansökningsdag söndag 21 februari 2016. Välkommen med din ansökan!

Apply no later than Sunday February 21 midnight 2016, English version of the text can be found here.

Anställningsform
Tidsbegränsad anställning 9 månader. Anställningen utformas som amanuenstjänst på deltid, se specifika kurser till höger.

Arbetsuppgifter
Tjänsterna innebär planering, administration, genomförande och efterrapportering av en universitetskurs tillsammans med en amanuenskollega (i vissa fall två) i nära samarbete med kursens arbetsgrupp bestående av erfarna universitetslärare, forskare och professorer, samt CEMUS – CSD Uppsala’s studierektor och kurssamordnare.

Arbetet är såväl utåtriktat med kontakter med gästföreläsare och studenter, som enskilt med inslag av planering av kursens upplägg, litteratur, förberedelse av seminarier, workshops och kursadministration.

I arbetet ingår också att i en kreativ anda bygga vidare på erfarenheter från tidigare kursomgångar och föra vidare de egna erfarenheterna till kommande amanuenser.

Kvalifikationer
– Du är studerande vid Uppsala universitet eller SLU eller annat universitet, med intresse för och fokus på miljö-, utvecklings- och hållbarhetsfrågor.
– Du har mycket god samarbets- förmåga, är lyhörd och utåtriktad och kan bidra till en positiv atmosfär, även under tidvis pressade arbetsförhållanden.
– Du har mycket god förmåga att arbeta självständigt och att driva flera delprojekt samtidigt.
– Du kan på ett engagerat sätt ta egna initiativ och lösa problem med kursens och verksamhetens bästa för ögonen.
– Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande
– På grund av kursernas unika karaktär är det meriterande att själv ha gått den aktuella kursen.
– Arbetslivserfarenhet från CEMUS är meriterande.
– Motsvarande studier och kunskap om kursens teman är också i vissa fall meriterande.
– Erfarenhet och arbete med miljö- utvecklings- och hållbarhetsrelaterade frågor är också i vissa fall meriterande.

Ansökan
Ansökan skickas med e-post senast midnatt söndag 21 februari 2016 till: daniel.mossberg[a]csduppsala.uu.se

Bifoga följande dokument:
– Registerutdrag med kurser du läst och kurs du nu läser (Uppsala universitet eller SLU eller annat universitet)
– CV
– Personligt brev med motivering till ansökan
– Ifyllt formulär: Formulär för sökande till utlysta kursamanuensanställningar (word) eller (pdf)

Tillträdesdag och uppstart
Uppstart fredag 1 april kl. 9.15-12.00 (kontrakt från 1 april 2016). Lön i enlighet med universitetets avtal för amanuenstjänster.

Har du ytterligare frågor hör av dig till Daniel Mossberg, studierektor vid CEMUS – CSD Uppsala, daniel.mossberg[a]csduppsala.uu.se

Note that this list of announced positions can change during the application period. Updated 2016-02-09 at 13.48

Hållbar utveckling A, 30 hp
Omfattning: 1 amanuens, 35% i 9 månader. Arbetsbelastningen varierar under perioden.
Läs mer: www.cemus.uu.se/hua

Klimatet, energin och det moderna samhället, 7.5 hp
Omfattning: 2 amanuenser, 25% i 9 månader. Arbetsbelastningen varierar under perioden.
Läs mer: www.cemus.uu.se/ke

Critical Perspectives on Sustainable Development in Sweden, 7.5 hp
Omfattning: 2 amanuenser, 25% i 9 månader. Arbetsbelastningen varierar under perioden. Kursen ges på engelska.
Läs mer: www.cemus.uu.se/sdswe

The Global Economy – Environment, Development and Globalisation, 15 hp
Omfattning: 2 amanuenser, 30% i 9 månader. Arbetsbelastningen varierar under perioden. Kursen ges på engelska.
Läs mer: www.cemus.uu.se/gec

Sustainable Development – Project Management and Communication, 15 hp
Omfattning: 2 amanuenser, 20% i 9 månader. Arbetsbelastningen varierar under perioden. Kursen ges på engelska.
Läs mer: www.cemus.uu.se/sdpmc

Climate Change Leadership in Practice, 30 hp
Omfattning: 2 amanuenser, 30% i 9 månader. Arbetsbelastningen varierar under perioden. Kursen ges på engelska.
Läs mer: www.cemus.uu.se/cclip

Experts in Teams – Interdisciplinary Projects for Sustainable Development, 5 hp
Omfattning: 2 amanuenser, 26% i 9 månader. Arbetsbelastningen varierar under perioden. Kursen ges på engelska.

Master Programme in Sustainable Development: Introduction to Interdisciplinary Science, 5 hp, och Sustainable Development – Worldviews and Visions – A Seminar Series, 5 hp
Omfattning: 1 amanuens, 15% + 15% (totalt 30%) i 9 månader. Arbetsbelastningen varierar under perioden. Kursen ges på engelska.
Läs mer: www.cemus.uu.se/msd


Work at CEMUS – creative and challenging positions announced. The positions are temporary and part-time. Work with one colleague on a university course – planning, implementation and evaluation – as a project. Application deadline Sunday February 21 midnight 2016!

Type of employment
Temporary employment 9 months. The position is designed as a course coordinator (amanuens) role part-time, read more about CEMUS educational model here. See the specific courses listed on this page.

Work tasks
These involve planning, administration, implementation and after-reporting of a university course with a teaching assistant colleague (in some cases two) in close cooperation with the course’s working group of experienced university teachers, researchers and professors, as well as CEMUS – CSD Uppsala’s director of studies and course coordinator.

The work is also requires making outward contact with guest lecturers and students, and working individually with elements of planning the course structure, literature, preparation of seminars, workshops and course administration.

The work also includes a creative spirit to build on lessons learned from previous rounds of the course and pass on their own experiences to future course coordinators.

Qualifications
– You are a student at Uppsala University or SLU or other university, with interest and focus on environment, development and sustainability issues.
– You have very good collaboration capabilities, are responsive and outgoing and can contribute to a positive atmosphere, even in sometimes stressful conditions.
– You have a very good ability to work independently and to run several projects simultaneously.
– You can in an engaged way way, take initiative and solve problems with the course’ and the organisations’ best interests in mind.
– Emphasis will be placed on personal suitability.

Merits
– Because of the courses’ unique character, it is considered valuable if yourself to have previously been a student in the course in question.
– Previous work at CEMUS is an advantage.
– Equivalent study and knowledge of the course’ themes and subject matter are also in some cases a merit.
– Experience and analysis of environmental development and sustainability issues are also in some cases a merit.

Application
Applications sent by e-mail no later than midnight on Sunday, February 21, 2016 to: daniel.mossberg[a]csduppsala.uu.se

Include the following documents:
– Official transcript with the courses you have completed and courses you are now studying (Uppsala University or SLU or other university)
– CV
– Personal letter of motivation for this application
– Completed form: Forms for applicants for advertised course teaching assistant positions (word)  or (pdf)

Date of appointment and start-up
Start-up Friday April 1 at 9.15-12.00 (contract from April 1, 2016). Salary in accordance with the University’s contract for course coordinators (amanuenser).

If you have further questions, please contact Daniel Mossberg, Director of Studies at CEMUS – CSD Uppsala daniel.mossberg[a]csduppsala.uu.se

Note that this list of announced positions can change during the application period. Updated 2016-02-09 at 13.48

Critical Perspectives on Sustainable Development in Sweden, 7.5 hp
2 course coordinators, 25% for 9 months. The workload varies during the period. The course is taught in English.
Read more: www.cemus.uu.se/sdswe

The Global Economy – Environment, Development and Globalisation, 15 hp
2 course coordinators, 30% for 9 months. The workload varies during the period. The course is taught in English.
Read more: www.cemus.uu.se/gec

Sustainable Development – Project Management and Communication, 15 hp
2 course coordinators, 20% for 9 months. The workload varies during the period. The course is taught in English.
Read more: www.cemus.uu.se/sdpmc

Climate Change Leadership in Practice, 30 hp
2 course coordinators, 30% for 9 months. The workload varies during the period. The course is taught in English.
Read more: www.cemus.uu.se/cclip

Experts in Teams – Interdisciplinary Projects for Sustainable Development, 5 hp
2 course coordinators, 26% for 9 months. The workload varies during the period. The course is taught in English.

Master Programme in Sustainable Development: Introduction to Interdisciplinary Science, 5 credits, and Sustainable Development – Worldviews and Visions – A Seminar Series, 5 credits
1 course coordinator, 15% + 15% (30% in total) for 9 months. The workload varies during the period. The course is taught in English.
Read more: www.cemus.uu.se/msd