Deadline Sep 4: Work at CEMUS – Course Coordinator Positions Announced – Amanuensanställningar utlysta


Kreativa och utvecklande anställningar som kursamanuenser på CEMUS utlyses. Anställningarna är tidsbegränsade och på deltid. Du arbetar tillsammans med en kollega med en universitetskurs – planering, genomförande och uppföljning – som ett projekt. Sista ansökningsdag söndag 4 september 2016. Välkommen med din ansökan!

Apply no later than Sunday September 4 midnight 2016, English version of the text can be found here.

Anställningsform
Tidsbegränsad anställning 9 månader. Anställningen utformas som amanuenstjänst på deltid, se specifika kurser till höger.

Arbetsuppgifter
Tjänsterna innebär planering, administration, genomförande och efterrapportering av en universitetskurs tillsammans med en amanuenskollega (i vissa fall två) i nära samarbete med kursens arbetsgrupp bestående av universitetslärare, forskare, doktorander och studentrepresentanter, samt CEMUS – CSD Uppsala’s studierektor och kurssamordnare.

Arbetet är såväl utåtriktat med kontakter med gästföreläsare och studenter, som förberedande administrativt med inslag av planering av kursens upplägg, litteratur, förberedelse av seminarier, workshops och kursadministration.

I arbetet ingår också att i en kreativ anda bygga vidare på erfarenheter från tidigare kursomgångar och föra vidare de egna erfarenheterna till kommande amanuenser.

Kvalifikationer
– Du är studerande vid Uppsala universitet, SLU eller annat universitet, med intresse för och fokus på miljö-, utvecklings- och hållbarhetsfrågor.
– Du har mycket god samarbets- förmåga, är lyhörd och utåtriktad och kan bidra till en positiv atmosfär, även under tidvis pressade arbetsförhållanden.
– Du har mycket god förmåga att arbeta självständigt och att driva flera delprojekt samtidigt.
– Du kan på ett engagerat sätt ta egna initiativ och lösa problem med kursens och verksamhetens bästa för ögonen.
– Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande
– På grund av kursernas unika karaktär är det meriterande att själv ha gått den aktuella kursen.
– Arbetslivserfarenhet från CEMUS är meriterande.
– Motsvarande studier och kunskap om kursens teman är också i vissa fall meriterande.
– Erfarenhet och arbete med miljö- utvecklings- och hållbarhetsrelaterade frågor är också i vissa fall meriterande.

Ansökan
Ansökan skickas med e-post senast midnatt söndag 4 september 2016 till: daniel.mossberg[a]csduppsala.uu.se

Bifoga följande dokument:
– Personligt brev med motivering till ansökan
– CV
– Registerutdrag med kurser du läst och kurs du nu läser (Uppsala universitet, SLU eller annat universitet)
– Ifyllt formulär: Formulär för sökande till utlysta kursamanuensanställningar (word) eller (pdf)

Tillträdesdag och uppstart
Uppstart med kursrapportkonferens fredag 30 september kl. 9.15-17.00 (kontrakt från 1 oktober 2016). Lön i enlighet med universitetets avtal för amanuensanställningar.

Har du ytterligare frågor hör av dig till Daniel Mossberg, tf. programdirektör CEMUS, studierektor vid CEMUS – CSD Uppsala, daniel.mossberg[a]csduppsala.uu.se

Note that this list of announced positions can change during the application period. Updated 2016-08-20 at 15.15

Hållbar utveckling – värderingar, världsbilder och visioner, 15 hp
Omfattning: 1 amanuens, 30% i 9 månader. Arbetsbelastningen varierar under perioden.
Läs mer: www.cemus.uu.se/vvv

Teknik, makt och mänsklighetens framtid, 7.5 hp
Omfattning: 2 amanuenser, 25% i 9 månader. Arbetsbelastningen varierar under perioden.
Läs mer: www.cemus.uu.se/tmmf

Livsfilosofi och det moderna samhället, 7.5 hp
Omfattning: 1 amanuens, 25% i 9 månader. Arbetsbelastningen varierar under perioden.
Läs mer: www.cemus.uu.se/lf

Actors and Strategies for Change – Towards Global Sustainabilities, 7.5 hp
Omfattning: 1-2 amanuenser, 25% i 9 månader. Arbetsbelastningen varierar under perioden. Kursen ges på engelska.
Läs mer: www.cemus.uu.se/asc

Sustainable Design – Ecology, Culture and Human Built Worlds, 7.5 hp
Omfattning: 1-2 amanuenser, 25% i 9 månader. Arbetsbelastningen varierar under perioden. Kursen ges på engelska.
Läs mer: www.cemus.uu.se/sdesign


Work at CEMUS – creative and challenging positions announced. The positions are temporary and part-time. Work with one colleague on a university course – planning, implementation and evaluation – as a project. Application deadline Sunday September 4 midnight 2016!

Type of employment
Temporary employment 9 months. The position is a course coordinator employment (kursamanuens) part-time, read more about CEMUS educational model here. See the specific courses listed on this page.

Work tasks
These involve planning, administration, implementation and evaluation of a university course with one course coordinator colleague (in some cases two) in close cooperation with the course work group consisting of university teachers, researchers, PhD-student and student representatives, as well as CEMUS – CSD Uppsala’s director of studies and senior educational staff (kurssamordnare).

The work consists of contact with guest lecturers and students, working individually and with a course coordinator colleague with planning the course structure, literature, preparation of seminars, workshops and course administration.

The work also includes building on experiences from previous coordinators and pass on your own experiences to future course coordinators.

Qualifications
– You are a student at Uppsala University, SLU or other university, with interest and focus on environment, development and sustainability issues.
– You have very good collaboration skills, can listen and adapt to others, be outgoing and contribute to a positive atmosphere, even in sometimes stressful conditions.
– You have a very good ability to work independently and to run several projects simultaneously.
– You can in an engaged way way, take initiatives and solve problems with the course’ and the organisations’ best interests in mind.
– Emphasis will be placed on personal suitability.

Merits
– Because of the courses’ unique character, it is a merit if yourself to have previously been a student in the course in question.
– Previous work at CEMUS is also a merit.
– Equivalent study and knowledge of the course’ themes and subject matter are also in some cases a merit.
– Experience and work with environment, development and sustainability issues are also in some cases a merit.

Application
Send your application by e-mail no later than midnight on Sunday, September 4, 2016 to: daniel.mossberg[a]csduppsala.uu.se

Include the following documents:
– Personal letter with motivation
– CV
– Official transcript with the courses you have completed and courses you are now studying (Uppsala University or SLU or other university)
– Completed form: Forms for applicants for advertised course teaching assistant positions (word)  or (pdf)

Start-up and contract
Start-up Friday September 30 with Course Report Conference at 9.15-17.00 (contract from October 1, 2016). Salary in accordance with the University’s contract for course coordinators (amanuenser).

If you have further questions, please contact Daniel Mossberg, Acting Programme Director CEMUS, Director of Studies at CEMUS – CSD Uppsala daniel.mossberg[a]csduppsala.uu.se

Note that this list of announced positions can change during the application period. Updated 2016-08-20 at 15.15

Actors and Strategies for Change – Towards Global Sustainabilities, 7.5 credits
1-2 course coordinators, 25% for 9 months. The workload varies during the period. The course is taught in English.
Read more: www.cemus.uu.se/asc

Sustainable Design – Ecology, Culture and Human Built Worlds, 7.5 credits
1-2 course coordinators, 25% for 9 months. The workload varies during the period. The course is taught in English.
Read more: www.cemus.uu.se/sdesign